Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Extracting a developer's PGP/GPG Key

Search for the developer in the Developers' Database and then click on the “PGP/GPG fingerprint” link(s) once you have found them.